Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

PRLEŠKA TÜNKA

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: pravilnik, tunka, narezek, prlekija


Prleška tünkaPRLEŠKA TÜNKA je ena od znaèilnih posebnostih Prlekije in mogoèe najtipiènejša prleška kulinarièna jed. Pripravljena mora biti po posebnih pogojih in z toèno doloèenimi sestavinami. Njihova sestava je v doloèeni meri skrivnostna, specifikacija je vpisana na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

CERTIFIKAT PRLEŠKA TÜNKA je takole podeljen le redkokateremu pridelovalcu in PRAVO prleško tunko - certificirano je redkost dobiti tudi na marsikateri turistièni kmetiji v Prlekiji.

ZATO Z VESELJEM POVEMO, da jo pri nas lahko preizkusite in sami ugotovite kaj je tisto, kar jo dela tako posebno.

Predstavimo tudi Pravilnik:

Uradni list RS 17/2005 z dne 24. 2. 2005
519.  Pravilnik o geografski oznaèbi Prleška tünka, stran 1358.

Na podlagi tretjega odstavka 46. èlena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
    o geografski oznaèbi Prleška tünka

1. èlen

Ta pravilnik doloèa naèin predelave in priprave za trg ter obmoèje predelave za tünko z geografsko oznaèbo Prleška tünka.

2. èlen

(1) Geografsko oznaèbo Prleška tünka ima lahko tünka, predelana in pripravljena za trg po postopku in na obmoèju, ki sta doloèena v specifikaciji za Prleško tünko in jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje oznaèb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
    (2) Specifikacija za Prleško tünko iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana.

3. èlen

Tünka, ki ima geografsko oznaèbo Prleška tünka, mora biti oznaèena v skladu s predpisom, ki ureja splošno oznaèevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.

4. èlen

Geografsko oznaèbo Prleška tünka lahko uporablja predelovalec tünk, ki pridobi certifikat za to tünko v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje oznaèb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

5. èlen

Zašèitni znak za tünko z geografsko oznaèbo Prleška tünka pridobi predelovalec tünk v skladu s predpisom, ki ureja zašèitni znak za oznaèevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.

6. èlen

Predelovalci Prleške tünke, ki so do uveljavitve tega pravilnika uporabljali oziroma navajali ime Prleška tünka za svoje proizvode, morajo pridobiti certifikat iz 4. èlena tega pravilnika najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika, sicer tega imena ne smejo uporabljati oziroma navajati na svojih proizvodih.

7. èlen

Ta pravilnik zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-155/2001

Ljubljana, dne 26. januarja 2005.

EVA 2004-2311-0369

Marija Lukaèiè l. r.
    Ministrica
    Za kmetijstvo, gozdarstvo
    in prehrano