Za skupine

SPUST po MURI, znamenitosti Prlekije in kulinarika pri nas

Praznovanja

birme, rojstni dnevi, drugo - posebaj za vas

Kolesarjenje

z zemljevidi po ravninah Pomurja

Vinska kraljica SLO

iz turistične kmetije Na koncu vasi

Turistièna kmetija ni vaška gostilna

Vpis:Suzana KOLBL /

Opisne besede: kmetija, turistièna, izlet, na kmetiji


Èlanek: Finance
Datum: 8.11.2007

Deseto leto delovanja Združenja turistiènih kmetij Slovenije

Preveè vaških gostiln se je preimenovalo v turistiène kmetije.

Od ustanovitve Združenja turistiènih kmetij Slovenije pred desetimi leti se je do danes število èlanov veè kot podvojilo. Podobno tudi zasedenost njihovih zmogljivosti. Združenje ugotavlja, da so se zaèetna nesoglasja z gostinci zgladila, hkrati se intenzivno pripravljajo na enotno oblikovanje in uveljavitev blagovne znamke turizma na podeželju.


Foto: Irena Herak
Prijazna domaènost, lepo urejene kmetije, dobra domaèa hrana ... ja, to je turizem na podeželju.

Vilma Topolšek, gospodinja na turistièni kmetiji Urška in vseh deset let predsednica Združenja turistiènih kmetij Slovenije, ob jubileju najprej poudarja: "Moèno si prizadevamo in upamo, da bo kmalu uveljavljena blagovna znamka slovenske turistiène kmetije." Država bi namreè morala sprejeti nedvoumna doloèila, pogoje, pod katerimi se lahko posamezno kmeèko gospodarstvo poimenuje turistièna kmetija, in jih tudi dosledno nadzorovati. Kajti, kakor pravi Topolškova, je vse preveè gostincev na podeželju svoja gostišèa preprosto preimenovalo v turistiène kmetije. Nekateri zmotno misleè, da bo s tem njihovo poslovanje lažje, drugi morda zaradi vsakoletnega znatno veèjega obiska turistiènih kmetij.

Zakon je - a se (še) ne izvaja

"Zakon že zdaj natanèno uokvirja našo turistièno, dopolnilno dejavnost," pojasnjuje Topolškova in razloži: "Zmogljivosti so omejene na 60 sedežev in deset sob, lahko vodimo knjigovodstvo ali plaèujemo pavšal, kakor vsak samostojni podjetnik, in upoštevati moramo tudi predpise, ki veljajo za vse gostince." Pri tem jih inšpekciji, gostinska in kmetijska, tudi redno nadzorujeta. Zatakne pa se pri doloèilu, da mora kmetija gostom postreèi najmanj s tretjino lastnega pridelka, tretjino kupljenega od sosedov in le tretjino kupljenega drugje. Tega nadzora pa ni.

Specializirane domaèije

Vsaka domaèija si lahko pri združenju pridobi do tri (od osmih) certifikate svoje specializiranosti. Med drugim na primer za naziv kmetije, prijazne do otrok v spremstvu staršev ali brez, primerno urejene za invalide, posebej ugodne kot izhodišèe za ljubitelje kolesarstva, ali pa gre za sadjarsko-vinogradniške kmetije oziroma povezane še s èim, èesar je v izobilju le na podeželju.

Številke in ljudje: Najveè turistiènih kmetij je v Zgornji Savinjski dolini

  • 31 turistiènih kmetij Zgornje Savinjske doline je vkljuèenih v združenje, na Pohorju 16;
  • 572 turistiènih kmetij je v Sloveniji (po ocenah KGZS,) od tega 218 izletniških, 228 z nastanitvijo, 94 vinotoèev in 27 osmic;
  • 75 dni na leto so zasedene turistiène kmetije, ob tem da goste sprejemajo le konec tedna in za praznike, med tednom le izjemoma po vnaprejšnjem dogovoru;
  • 142 èlanov je imelo združenje leta 1997, danes jih je 310.